Thiết bị đo đa thành phần nhỏ gọn tối đa 10 kN

Model 9129AA