• Fx, Fy lên đến ± 25 kN / ± 5,62 k lbf
  • Fz tối đa 60 kN / 13,4 klbf
  • Thích hợp cho các tấm lực tự thiết kế